Algemene voorwaarden

Voor de besloten vennootschap Linden Bedrijfskleding B.V. statutair gevestigd aan de Nijverheidsweg 8-06, 3762 ER te Soest.

Inhoud algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene bepalingen
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Offertes
Artikel 4 – Totstandkoming van overeenkomsten
Artikel 5 – Wijzigingen en annuleren van overeenkomsten
Artikel 6 – Personalisatie van producten
Artikel 7 – Levering
Artikel 8 – Prijzen
Artikel 9 – Facturatie, betaling en verzuim
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Reclames en retourneren
Artikel 12 – Garantie
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 15 – Retentierecht
Artikel 16 – Intellectuele eigendom
Artikel 17 – Verjaringstermijn
Artikel 18 – Toepasselijk recht

Artikel 1 - Algemene bepalingen

1.1 Linden Bedrijfskleding B.V.: De besloten vennootschap Linden Bedrijfskleding B.V., gevestigd te Soest.

1.2 Opdrachtgever: De onderneming, organisatie, instelling of particulier die aan Linden Bedrijfskleding B.V. een opdracht tot levering van bepaalde producten en/of het verrichten van diensten heeft verstrekt.

1.3 Producten: Alle goederen die Linden Bedrijfskleding B.V. in zijn verkoopassortiment heeft opgenomen.

1.4 Diensten: Alle werkzaamheden die Linden Bedrijfskleding B.V. in opdracht van de opdrachtgever verricht.

1.5 Offerte: Voorstel door Linden Bedrijfskleding B.V. opgesteld in opdracht van opdrachtgever.

1.6 Order: Geplaatste bestelling van producten en diensten door opdrachtgever bij Linden Bedrijfskleding B.V.

1.7 Opdrachtbevestiging: Akkoord van opdrachtgever op offerte van Linden Bedrijfskleding B.V..

1.8 Orderbevestiging: Bevestiging van opdracht door Linden Bedrijfskleding B.V..

1.9 Overeenkomst: Afspraak tussen opdrachtgever en Linden Bedrijfskleding B.V. op basis producten en/of diensten die Linden Bedrijfskleding B.V. tegen betaling levert aan opdrachtgever.

1.10 Factuur: Rekening met het te betalen bedrag aan Linden Bedrijfskleding B.V. na opdrachtbevestiging.

1.11 Personalisatie: Producten die zijn geborduurd, bedrukt, vermaakt en/of voorzien van naamlabels geleverd door Linden Bedrijfskleding B.V..

1.12 Emblemen: Beeldmerk, symbool, logo en/of bedrijfsnaam van opdrachtgever geproduceerd ter personalisatie van producten geleverd aan opdrachtgever door Linden Bedrijfskleding B.V..

1.13 Schriftelijk: Onder schriftelijk valt in de algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail of digitaal via website mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

1.14 Website: De website van Linden Bedrijfskleding B.V. die te bereiken is via: https://www.lindenbedrijfskleding.nl

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Linden Bedrijfskleding B.V. gesloten overeenkomsten, alsmede op de totstandkomingen van dergelijke overeenkomsten en voorts op alle door Linden Bedrijfskleding B.V. uitgebrachte offertes en opdracht- & orderbevestigingen.

2.2 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover Linden Bedrijfskleding B.V. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

2.4 Linden Bedrijfskleding B.V. behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigingen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Linden Bedrijfskleding B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen in werking zodra deze zijn aangekondigd bij de opdrachtgever.

2.5 Wanneer door Linden Bedrijfskleding B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Linden Bedrijfskleding B.V. de onderhavige voorwaarden toepast.

Artikel 3 - Offertes

3.1 Alle offertes, prijsopgaven en dergelijke van Linden Bedrijfskleding B.V. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Mondelinge toezeggingen binden Linden Bedrijfskleding B.V. pas nadat deze uitdrukkelijk door Linden Bedrijfskleding B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 Iedere offerte blijft 14 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van offerte, tenzij in de offerte een andere termijn is opgenomen.

3.3 Alle offertes zijn voorbehouden van eventuele (prijs)wijzigingen van producten en/of diensten geleverd door Linden Bedrijfskleding B.V.. Het staat Linden Bedrijfskleding B.V. vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigingen. Aanbiedingen en/of acties gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige orders.

3.4 Kennelijke fouten of verschrijvingen in de offerte van Linden Bedrijfskleding B.V. binden Linden Bedrijfskleding B.V. niet.

3.5 Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door Linden Bedrijfskleding B.V. verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden gebruiker niet.

3.6 De prijzen in de offertes van Linden Bedrijfskleding B.V. zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 - Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten komen tot stand door een schriftelijk verstrekte opdracht aan/akkoord van opdrachtgever op offerte verstrekt door Linden Bedrijfskleding B.V. en schriftelijk aanvaarding van de opdracht door Linden Bedrijfskleding B.V..

4.2 Linden Bedrijfskleding B.V. is niet eerder gebonden totdat Linden Bedrijfskleding B.V. een order uitdrukkelijk (schriftelijk) heeft bevestigd of doordat Linden Bedrijfskleding B.V. met (voorbereidingen van) de uitvoering van een order een aanvang heeft gemaakt. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij onmiddellijk na overhandiging dan wel verzending hiertegen schriftelijk bezwaar is gemaakt. Indien een afzonderlijk schriftelijke bevestiging is uitgebleven, treedt de factuur daarvoor in plaats.

4.3 Opdrachtgever wordt geacht bij het accepteren van een offerte van Linden Bedrijfskleding B.V. te hebben geïnformeerd naar de tarieven en prijzen van Linden Bedrijfskleding B.V. en daarmee te hebben ingestemd.

4.4 Bestellingen zonder voorafgaande offerte worden schriftelijk bevestigd door middel van een orderbevestiging van Linden Bedrijfskleding B.V. en direct uitgevoerd.

4.5 Schriftelijke overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door de inhoud van de laatste offerte/orderbevestiging. Aan eerdere offertes, correspondentie, mededelingen en dergelijke kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 - Wijzigingen en annuleren van overeenkomsten

5.1 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen na totstandkoming van een overeenkomst binden Linden Bedrijfskleding B.V. slechts indien deze door Linden Bedrijfskleding B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

5.2 Annuleringen van een order binnen één werkdag is kosteloos. Na genoemde termijn is een betalingsverplichting van toepassing. Annulering na één werkdag mits niet gepersonaliseerd wordt 50% van de orderkosten in rekening gebracht. Indien producten zijn gepersonaliseerd wordt 100% van de orderkosten in rekening gebracht.

5.3 Bij annulering van een order met emblemen is de opdrachtgever verplicht de emblemen tegen volledige betaling af te nemen.

5.4 Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de opdrachtgever zijn pas van kracht na schriftelijk akkoordverklaring van de Linden Bedrijfskleding B.V..

Artikel 6 - Personalisatie van producten

6.1 Kosten voor productie van emblemen voor bedrukking en/of borduring worden in rekening gebracht. Prijswijzigingen vanuit Linden Bedrijfskleding B.V. zijn voorbehouden.

Artikel 7 - Levering

7.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering van producten aan een door opdrachtgever opgegeven afleveradres.

7.2 De door Linden Bedrijfskleding B.V. opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de omstandigheden die gelden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld of overeengekomen neemt Linden Bedrijfskleding B.V. ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

7.3 Bij niet-tijdige levering dient Linden Bedrijfskleding B.V. steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld met inachtname van een termijn van tenminste 45 dagen, zodat Linden Bedrijfskleding B.V. alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien Linden Bedrijfskleding B.V. aan de ingebrekestelling niet zou voldoen, kan opdrachtgever de betreffende overeenkomst per aangetekende brief ontbinden, mits Linden Bedrijfskleding B.V. in verzuim is, zonder dat Linden Bedrijfskleding B.V. enige schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd wordt. Linden Bedrijfskleding B.V. heeft dan het recht alsnog binnen tien werkdagen na ontvangst van verzoek tot ontbinding van overeenkomst de zaken geheel of gedeeltelijk na te leveren.

7.4 Linden Bedrijfskleding B.V. is echter nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden, behoudens in geval van grove schuld of opzet. Ontbinding door opdrachtgever is niet mogelijk indien de niet-levering opdrachtgever te verwijten is. Lange levertijden is geen reden om een order te annuleren.

7.5 Opdrachtgever is gehouden bij levering goederen in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever de levering van Linden Bedrijfskleding B.V. niet aanvaardt, doch aflevering onmogelijk is gebleken, geraakt opdrachtgever zonder nader ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. Linden Bedrijfskleding B.V. kan integrale nakoming van de overeenkomst verlangen, dan wel de overeenkomst schriftelijk ontbinden. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum van de producten. Alle kosten voortvloeiende uit de afnameweigering komen voor rekening van opdrachtgever, zulks onverminderd de overige rechten van Linden Bedrijfskleding B.V. ter zake van deze tekortkoming van opdrachtgever. In welk geval de opdrachtgever uit hoofde van een tekortkoming een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 30% van het factuurbedrag jegens Linden Bedrijfskleding B.V. verbeurt. Dit laat het recht van Linden Bedrijfskleding B.V. onverlet om volledige schadevergoeding te vorderen.

7.6 Linden Bedrijfskleding B.V. is gerechtigd de producten in deelleveringen te leveren, welke afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

7.7 Tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, wordt de levering van producten geacht plaats te vinden op het moment van feitelijke terbeschikkingstelling daarvan aan de opdrachtgever, dan wel aan een door de opdrachtgever aan te wijzen derde. Wanneer de opdrachtgever Linden Bedrijfskleding B.V. verzoekt een ander transport zorg te dragen dan gebruikelijk is, geschiedt dit te allen tijde voor risico van de opdrachtgever.

7.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van producten met een waarde boven €350,- franco. De kosten van het in de overeenkomst begrepen vervoer tot de door opdrachtgever opgegeven bestemming zijn dan voor rekening van Linden Bedrijfskleding B.V..

7.9 Bij door Linden Bedrijfskleding B.V. gemaakte fouten, dienen zij in de gelegenheid gesteld te worden de fout te herstellen. Hiertoe dienen reclames binnen 10 dagen na levering der goederen gemaakt te zijn. De betreffende goederen moeten binnen 14 dagen na aflevering weer in bezit zijn van Linden Bedrijfskleding B.V.. Alleen wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, en Linden Bedrijfskleding B.V. niet tot herstel van de gemaakte fout in staat is, wordt tot vervanging van producten overgegaan.

Artikel 8 - Prijzen

8.1 De door Linden Bedrijfskleding B.V. opgegeven prijzen luiden in Nederlands geld (euro’s) en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen en exclusief eventuele kosten van derden, die door Linden Bedrijfskleding B.V. ten behoeve van voor de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden zijn ingeschakeld.

8.2 Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en onder de vastgestelde condities.

8.3 Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van opdracht en de datum van aflevering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op producten welke Linden Bedrijfskleding B.V. van toeleveranciers betrekt, indien prijsverhogende overheidsmaatregelen afgekondigd worden, dan wel in geval van stijging van loonkosten, transportkosten, grondstofprijzen, productiekosten is Linden Bedrijfskleding B.V. gerechtigd de prijzen te berekenen, zoals deze op de dag van aflevering gelden en aldus prijsstijgingen welke na het tot stand komen van de overeenkomst ontstaan, aan de opdrachtgever door te berekenen zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8.4 Indien Linden Bedrijfskleding B.V. van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk adequaat en schriftelijk op de hoogte stellen.

8.5 Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten.

Artikel 9 - Facturatie, betaling en verzuim

9.1 Linden Bedrijfskleding B.V. is gerechtigd om bij aanvang van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% van opdrachtgever te verlangen. Aanbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan en worden op de (laatste) factuur in mindering gebracht.

9.2 Linden Bedrijfskleding B.V. is gerechtigd bij aanvang van de eerste overeenkomst van een nieuwe opdrachtgever een betaling van 100% van opdrachtgever te verlangen. De opdracht wordt verwerkt zodra de factuur is voldaan.

9.3 Indien is overeengekomen dat de betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zonder enige verrekening of korting, op een door Linden Bedrijfskleding B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

9.4 Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

9.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is zij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ad 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 225,- exclusief btw. Indien de werkelijke door Linden Bedrijfskleding B.V. gemaakte en de te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

9.6 Indien opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Linden Bedrijfskleding B.V. bevoegd de nakoming van de jegens opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijk zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Linden Bedrijfskleding B.V. het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.

9.7 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Linden Bedrijfskleding B.V. en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Linden Bedrijfskleding B.V. onmiddellijk opeisbaar. Linden Bedrijfskleding B.V. heeft het recht om bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel overeenkomsten met opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.8 Indien Linden Bedrijfskleding B.V., nadat de opdrachtgever in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de wederpartij richt, doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde bij lid 9.1 t/m 9.6.

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Linden Bedrijfskleding B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet aan Linden Bedrijfskleding B.V. toe te rekenen omstandigheid, die een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat.

10.2 Over overmacht wordt onder meer verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Linden Bedrijfskleding B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Linden Bedrijfskleding B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder de onmogelijkheid om tot levering over te gaan of vertraging in de levering als gevolg van epidemie of pandemie. Voorbeelden: boycot, werkstaking, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, inbeslagname of invordering door burgerlijke of militaire autoriteiten, oproer, burgeroorlog, oorlog, mobilisatie, sabotage, transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen en vertraging in de leveranties door toeleveranciers.

10.3 In geval van overmacht heeft Linden Bedrijfskleding B.V. het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens opdrachtgever of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Linden Bedrijfskleding B.V..

Artikel 11 - Reclames en retourneren

11.1 De opdrachtgever dient het geleverde onmiddellijk na levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde producten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij Linden Bedrijfskleding B.V. te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de opdrachtgever aanvaard.

11.2 De opdrachtgever dient de gebrekkige producten te allen tijde ter beschikking van Linden Bedrijfskleding B.V. te houden. Het indienen van een reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van de betreffende producten niet op.

11.3 Reclames geven de opdrachtgever nimmer enig recht betaling van koopprijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

11.4 Mochten de producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de opdrachtgever hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder en dient hij binnen 48 uur na ontvangst aan Linden Bedrijfskleding B.V. te berichten.

11.5 De gebrekkige producten kunnen uitsluitend binnen 14 dagen na de leveringsdatum worden geretourneerd aan Linden Bedrijfskleding B.V., nadat vooraf overleg met Linden Bedrijfskleding B.V. heeft plaatsgevonden en reclame als geldig is aanvaard.

11.6 Gedragen en/of gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden.

11.7 Niet gedragen en niet gepersonaliseerde producten kunnen binnen 14 dagen geretourneerd worden, mits in originele verpakking. De retourkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.8 Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Linden Bedrijfskleding B.V. te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

11.9 Opdrachtgever heeft onder geen beding vóór of na levering recht op reclamatie, schadevergoeding, dan wel ontbinding van de overeenkomst met Linden Bedrijfskleding B.V., indien de gekochte producten niet voor bepaalde specifieke doeleinden en/of kwaliteitseisen kunnen worden aangewend, tenzij deze doeleinden door Linden Bedrijfskleding B.V. specifiek zijn opgegeven, genoemd of vermeld.

11.10 Indien de reclame door Linden Bedrijfskleding B.V. gegrond wordt bevonden, worden de retourzendingen ter keuze van Linden Bedrijfskleding B.V. dan wel gecrediteerd tot een door Linden Bedrijfskleding B.V. in redelijkheid vast te stellen bedrag, waarbij de overeenkomst als ontbonden zal worden beschouwd, dan wel vervangen door gelijke producten, zonder dat Linden Bedrijfskleding B.V. gehouden zal zijn tot vergoeding van kosten, schade of interessen door opdrachtgever en/of derden gemaakt of geleden.

11.11 Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen in bezit te zijn van Linden Bedrijfskleding B.V..

Artikel 12 - Garantie

12.1 Door Linden Bedrijfskleding B.V. wordt uitsluitend garantie op de door Linden Bedrijfskleding B.V. verkochte producten verleend. De opdrachtgever kan slechts schriftelijk aanspraak maken op enige garantie. Een gebrek dient binnen 10 dagen na het ontstaan c.q. bemerken ervan duidelijk omschreven aan Linden Bedrijfskleding B.V. schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Bij de garantie die wordt verleend is opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van de producten aan de Linden Bedrijfskleding B.V.. En na herstel/vervanging dient opdrachtgever de producten wederom zelf op te halen, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Producten die ter reparatie, vervanging of beoordeling onder garantie aan Linden Bedrijfskleding B.V. worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van opdrachtgever, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.

12.3 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Linden Bedrijfskleding B.V. genoegzaam is aangetoond dat de producten ondeugdelijk zijn, zal Linden Bedrijfskleding B.V. de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten te repareren, hetzij opdrachtgever een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Linden Bedrijfskleding B.V. en opdrachtgever uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.

12.4 Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Linden Bedrijfskleding B.V. ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Linden Bedrijfskleding B.V. tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

12.5 Gebreken in geleverde producten welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Linden Bedrijfskleding B.V., hetzij hersteld, dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Linden Bedrijfskleding B.V. en/of het oordeel van de fabrikant te wijten zijn aan constructie en/of materiaalfouten waardoor de producten onbruikbaar zijn ter zake van de door opdrachtgever opgegeven bestemming van de producten.

12.6 Alle garantieaanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijziging(en) in en/of reparatie(s) aan de producten (laat) verricht(ten) dan wel de producten niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.

12.7 Gebreken, ontstaan ten gevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten onze controle liggende oorzaken, alsmede normale slijtage vallen niet onder de garantiebepalingen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1 Voor de opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Linden Bedrijfskleding B.V. niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Linden Bedrijfskleding B.V..

13.2 Indien Linden Bedrijfskleding B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst verwijtbaar is tekort geschoten, verplicht Linden Bedrijfskleding B.V. zich voor haar rekening de directe schade als gevolg hiervan zo goed mogelijk te herstellen.

13.3 Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Linden Bedrijfskleding B.V., op welke wijze dan ook ontstaan, beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de overeenkomst waarvan de levering deel heeft uitgemaakt.

13.4 Adviezen, aanbevelingen, gegeven door of vanwege Linden Bedrijfskleding B.V., hieronder mede begrepen informatie in catalogi, brochures en advertenties, met betrekking tot de opslag, de werking, het gebruik en/of verbruik van de producten, geschiedt geheel vrijblijvend. Opvolging van de adviezen geschiedt geheel voor eigen risico van de opdrachtgever. Linden Bedrijfskleding B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit hierboven vermelde adviezen en/of aanbevelingen.

13.5 Linden Bedrijfskleding B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de opdrachtgever bij Linden Bedrijfskleding B.V. worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de opdrachtgever.

13.6 Linden Bedrijfskleding B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.

13.7 Linden Bedrijfskleding B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van, voortvloeit uit of samenhangt met door opdrachtgever aan Linden Bedrijfskleding B.V. verstrekte logo’s, afbeeldingen, merknamen of zaken (waaronder kleding) die door Linden Bedrijfskleding B.V. in opdracht van opdrachtgever worden gebruikt, bewerkt of verwerkt bij de uitvoering van de overeenkomst.

13.8 Linden Bedrijfskleding B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, alsmede schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het geschikt is.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

14.1 De geleverde producten blijven onvoorwaardelijk eigendom van Linden Bedrijfskleding B.V., totdat de opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de door Linden Bedrijfskleding B.V. gedane leveringen aan Linden Bedrijfskleding B.V. is verschuldigd, inclusief rente, schade en kosten, volledig heeft betaald. De opdrachtgever is, zolang zij niet volledig aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, niet gerechtigd om de geleverde producten te vervreemden dan wel te bezwaren.

14.2 Indien duidelijk is dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Linden Bedrijfskleding B.V. heeft voldaan, en zal kunnen voldoen, is Linden Bedrijfskleding B.V. onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist om de nog in eigendom toebehorende zaken voor rekening van de opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden. De opdrachtgever is verplicht daaraan onmiddellijk haar medewerking, in welke vorm dan ook, te verlenen. Dit voorgaande laat het recht op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding van Linden Bedrijfskleding B.V. onverlet.

14.3 Indien daar naar het oordeel van Linden Bedrijfskleding B.V. redenen voor zijn, heeft Linden Bedrijfskleding B.V. het recht, alvorens tot levering over te gaan, betaling te verlangen of waarborgen te eisen voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever. Tot die tijd is Linden Bedrijfskleding B.V. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om daarnaast nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

14.4 Indien en zolang Linden Bedrijfskleding B.V. nog eigenaar is van de aan opdrachtgever geleverde/nog te leveren producten, zal de opdrachtgever Linden Bedrijfskleding B.V. onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde producten. Bovendien zal de opdrachtgever Linden Bedrijfskleding B.V. op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde producten zich bevinden.

14.5 De opdrachtgever staat ervoor in dat een beslag op genoemde producten zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aan de kant van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever de met beslag dreigende derde, de beslagleggende gerechts- of belastingdeurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van Linden Bedrijfskleding B.V..

Artikel 15 - Retentierecht

15.1 Op alle producten van of namens de opdrachtgever die zich, ongeacht de oorzaak, onder Linden Bedrijfskleding B.V. bevinden, heeft Linden Bedrijfskleding B.V. het recht tot opschorting van de afgifte, zolang de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Linden Bedrijfskleding B.V. heeft voldaan.

15.2 Linden Bedrijfskleding B.V. is gehouden de producten volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de opdrachtgever het recht op (schade)vergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade. Het risico van de producten blijft bij de opdrachtgever.

Artikel 16 - Intellectuele eigendom

16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Linden Bedrijfskleding B.V. geleverde zaken berusten bij Linden Bedrijfskleding B.V., tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

16.2 Het is de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Linden Bedrijfskleding B.V. niet toegestaan om op de door Linden Bedrijfskleding B.V. geleverde zaken of op de verpakkingen daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen of de geleverde zaken of enig gedeelte daarvan te wijzigingen of openbaar te maken, of te verveelvoudigen.

16.3 Tekeningen, technische omschrijvingen, modellen, methodieken, ontwerpen en berekeningen, die door Linden Bedrijfskleding B.V. of in haar opdracht door een externe ontwerpen zijn vervaardigd, blijven eigendom van Linden Bedrijfskleding B.V.. Zij mogen de opdrachtgever niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond, mits na schriftelijke toestemming van Linden Bedrijfskleding B.V..

16.4 De opdrachtgever staat ervoor in dat hij volledig gerechtigd is om de aan Linden Bedrijfskleding B.V. ter beschikking gestelde zaken en/of gegevens door Linden Bedrijfskleding B.V. te laten verveelvoudigen, openbaar maken of anderszins bewerken zoals in de overeenkomst nader wordt aangegeven en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. De opdrachtgever legt aan Linden Bedrijfskleding B.V. alle benodigde bewijsmiddelen van diens rechten over, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een afschrift van een merkinschrijving of licentieovereenkomst.

16.5 Door het verstrekken van gegevens aan Linden Bedrijfskleding B.V., waaronder logo’s, afbeeldingen en merknamen, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Linden Bedrijfskleding B.V. in en buiten rechte voor alle gevolgen die hieruit (kunnen) voortvloeien.

16.6 In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten of wanneer het vermoeden bestaat dat met uitvoering van een overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, staat het Linden Bedrijfskleding B.V. vrij die maatregelen te nemen die haar goeddunken, teneinde de gestelde inbreuk op te heffen en de schade ter zake zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover de door Linden Bedrijfskleding B.V. te nemen maatregelen kosten voor de wederpartij met zich meebrengen, is de Linden Bedrijfskleding B.V. daarvoor niet aansprakelijk.

16.7 De opdrachtgever verleent Linden Bedrijfskleding B.V. vrijwaring voor alle schade en kosten waarvoor Linden Bedrijfskleding B.V. wordt aangesproken als gevolg van door derden gestelde inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever zal jegens Linden Bedrijfskleding B.V. op diens eerste verzoek afdoende verzekerdheid stellen voor nakoming van haar hieruit voorkomende financiële verplichtingen jegens Linden Bedrijfskleding B.V..

16.8 De opdrachtgever zal Linden Bedrijfskleding B.V. onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Linden Bedrijfskleding B.V. geleverde (nog te leveren) zaken of verrichte (nog te verrichten) werkzaamheden.

Artikel 17 - Verjaringstermijn

17.1 In alle gevallen is de termijn waarbinnen de Linden Bedrijfskleding B.V. tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden na levering van de betreffende producten en/of diensten waarop de schade ziet.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

18.1 Op alle overeenkomsten met Linden Bedrijfskleding B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde Nederlandse rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdrags- of verordeningsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.